Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC

W celu zawarcia małżeństwa oboje nupturienci powinni zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego z dokumentami tożsamości w celu złożenia przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego pisemnego zapewnienia o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz ustalenia terminu ślubu.

Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia zapewnienia, datę zawarcia małżeństwa można ustalić z wyprzedzeniem do pół roku. Istnieje możliwość skrócenia miesięcznego oczekiwania.

Akt małżeństwa sporządza się niezwłocznie po jego zawarciu, po jego sporządzeniu małżonkowie otrzymują 1 odpis skrócony aktu małżeństwa.

Istnieje możliwość złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, warunkiem jest to aby miejsce wskazane we wniosku zapewniało zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Termin zawarcia małżeństwa poza urzędu stanu cywilnego powinien zostać wcześniej ustalony z kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędu stanu cywilnego pobierana jest opłata dodatkowa, stanowiąca dochód gminy, w wysokości 1.000 zł.

Właściwość miejscowa
Małżeństwo można zawrzeć w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce.
 
Kogo dotyczyMałżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat.
Sąd może warunkowo zezwolić na małżeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat
Czas realizacjiAkt stanu cywilnego sporządza się niezwłocznie po zawarciu związku małżeńskiego.
Wymagane dokumenty
  • Dowody osobiste
OpłatyOpłata skarbowa: 84 PLN - opłata za sporządzenie aktu małżeństwa, jest pobierana w chwili składania zapewnienia

Numer konta
17 8074 0003 0130 0202 2000 0010
Tryb odwoławczyOsoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia powiadomienia stron o przyczynach odmowy przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, przez Kierownika USC, może wystąpić do Sądu Rejonowego o rozstrzygnięcie zasadności odmowy Kierownika USC.
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. , poz. 2064 )
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2082 z późn. zm. )
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1827 )
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. , Nr 187 , poz. 1330 )
  • Ustawa o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 1984 r. (Dz. U. z 2015 r. , poz. 389 z późn. zm. )
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1257 z późn. zm. )
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. , poz. 180 )
Powrót na początek strony