Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego.

Wymeldowanie powinno nastąpić w sytuacji, kiedy osoba opuszcza dotychczasowe miejsce zameldowania. Obowiązek ten dotyczy tak obywateli polskich jak i cudzoziemców. Wymeldowanie na wniosek osoby dotychczas przebywającej pod danym adresem jest czynnością materialno – techniczną.

1. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.
2. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu
3. Wymeldowania pobytu stałego lub czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
4. Zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej, bez konieczności wypełniania formularzy.
5. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie lub zgłaszając wyjazd za granicę na pobyt stały, co skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego albo wyjazd na okres dłuższy niż 6 miesięcy, bez zamiaru stałego pobytu za granicą – skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu czasowego. Wymeldowanie następuje wówczas na podstawie formularza zgłoszenia pobytu stałego, formularza zgłoszenia pobytu czasowego lub formularza zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Jeżeli okres pobytu czasowego odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.
Kogo dotyczyOsoby, które opuszczają miejsce pobytu stałego lub czasowego. Obowiązek ten dotyczy tak obywateli polskich jak i cudzoziemców.
Czas realizacjiW chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.
Wymagane dokumenty
 • Wypełniony formularz. Dla osób niepełnoletnich druki meldunkowe wypełnia się oddzielnie.
 • Osoba posiadająca obywatelstwo polskie okazuje dowód osobisty lub w uzasadnionych przypadkach inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości. Cudzoziemiec okazuje ważny paszport, kartę pobytu lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
 • Odpis skrócony aktu urodzenia osoby niepełnoletniej nieposiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 • W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisem elektronicznym złożonym z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP, dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane.
 • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  a. Przesłać drogą elektroniczną poprzez stronę Cyfrowego Urzędu lub ePUAP - o ile Zgłaszający posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.
  b. Złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w urzędzie w godzinach jego pracy.
OpłatyCzynności zgłoszenia zameldowania i wymeldowania nie podlegają opłacie skarbowej. Wnioskodawca otrzymuje na wniosek zaświadczenie o dokonaniu czynności. Opłata skarbowa za zaświadczenie wynosi 17 zł.

Numer konta
17 8074 0003 0130 0202 2000 0010
Tytuł płatności
Zaświadczenie
Kwota
17 zł
Dodatkowe informacje
Opłatę skarbową za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wnosi się na rachunek bankowy - Urząd Gminy w Turośni Kościelnej ul. Białostocka 5, nr.:
17 8074 0003 0130 0202 2000 0010 z dopiskiem „opłata za pełnomocnictwo”: 17 zł.
Ustawa o opłacie skarbowej określa zwolnienia z opłat.
Tryb odwoławczyNie dotyczy.
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 922 )
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1827 )
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r. , poz. 722 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1852 )
Powrót na początek strony