Wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego

Wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego

 1. zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby
  2. zaświadczenie o stanie cywilnym

 

Kogo dotyczy:

 1. zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby:

- osoba, której akt dotyczy
- jej małżonek, wstępny (np. rodzic), zstępny (np. dziecko, wnuk), rodzeństwo, przedstawiciel   ustawowy (np. rodzic), opiekun
- osoba, która wykaże w tym interes prawny
- sąd
- prokurator
- organizacja społeczna, o ile jest to zgodne z jej celami statutowymi i przemawia za tym interes społeczny
- organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań

 1. zaświadczenie o stanie cywilnym:
  jest wydawane wyłącznie osobie, której dotyczy

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek,
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.


Czas realizacji:

 -niezwłocznie - jeżeli w Rejestrze Stanu Cywilnego jest zamieszczony akt stanu cywilnego, w oparciu o który może być wydany wnioskowany dokument
- w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku - jeżeli wniosek złożony zostanie do kierownika urzędu stanu cywilnego przechowującego księgę, w której znajduje się akt potwierdzający stan cywilny i takiego aktu stanu cywilnego nie będzie w Rejestrze Stanu Cywilnego
- w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku – jeżeli wniosek złożony zostanie do kierownika urzędu stanu cywilnego nie przechowującego księgi, w której znajduje się akt potwierdzający stan cywilny i takiego aktu nie będzie w Rejestrze Stanu Cywilnego

 

Opłaty:

– 24 zł zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby
 – 38 zł zaświadczenie o stanie cywilnym

 

Opłatę skarbową uiszcza się kartą płatniczą w siedzibie Urzędu lub przelewem na konto Urzędu Gminy Turośń Kościelna: 17 8074 0003 0130 0202 2000 0010

Bank Spółdzielczy Juchnowiec Górny Oddział Turośń Kościelna

 

 

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

 

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 709).
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. poz. 698).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

 

 

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa:

Urząd Stanu Cywilnego w Turośni Kościelnej

 1. Białostocka 5

18-106 Turośń Kościelna

Telefon: 85 7158005

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30-15.30

 

 

Powrót na początek strony