Sporządzenie aktu zgonu

Zgon należy zgłosić w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu.
Akt zgonu sporządzany jest na podstawie karty zgonu oraz protokołu dokumentującego zgłoszenie zgonu podpisanego przez osobę uprawnioną do zgłoszenia zgonu.
Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest z urzędu jeden bezpłatny odpis skrócony aktu zgonu.

Właściwość miejscowa
Zgon należy zgłosić w USC właściwym dla miejsca zgonu, przedkładając kartę zgonu wydaną przez lekarza.

Efekt załatwienia sprawy
Sporządzenie aktu zgonu oraz wydanie 1 egz. odpisu skróconego aktu zgonu osobie zgłaszającej zgon.
 
Kogo dotyczyOsoba będąca najbliższą rodziną osoby zmarłej tj.
• małżonek
• krewni zstępni (np. dzieci, wnuki)
• krewni wstępni (np. rodzice, dziadkowie)
• krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (np. brat, siostra)
• powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (np. teść, teściowa)
Czas realizacjiNiezwłocznie
Wymagane dokumenty
  • Karta zgonu wystawiona przez służbę zdrowia
  • Dowód osobisty osoby zmarłej
  • Dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon
OpłatyBrak
Tryb odwoławczyOdmowa sporządzenia aktu następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. , poz. 2064 )
  • Ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2082 z późn. zm. )
Powrót na początek strony