Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

 Opis procedury
WYMAGANE DOKUMENTY:
 
1.        Wypełniony wniosek o udostępnienie danych jednostkowych  z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.
2.        Uzyskanie danych może wynikać z interesu faktycznego lub prawnego. W przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepisy prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes.
3.        Potwierdzenie wpłaty za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych.
4.        W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika, potwierdzenie wpłaty z tytułu opłaty skarbowej złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
5.        Dowód osobisty wnioskodawcy lub w uzasadnionych przypadkach inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości.
 
Efekt załatwienia sprawy
 
Udostępnienie danych osobowych.
Odmowa udostępnienia danych następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 
Sprawę prowadzi i informacji udziela
Urząd Gminy Turośń Kościelna
Ul. Białostocka 5
18-106 Turośń Kościelna
II piętro, pokój nr 28
 Telefony:
85 715 80 05
Godziny pracy:
 poniedziałek - piątek 7.30-15.30,
 
Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku
 
Wniosek można złożyć:
 
  • listownie - na podany wyżej adres
  • osobiście
  • inny (Pełnomocnik)
Czas załatwiania
 
W terminie do 30 dni od daty wpływu wniosku.
 
Opłaty
 
Opłata za udostępnienie danych (dotyczy jednej osoby) jednostkowych  z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL wynosi 31 zł.
 
Tryb odwoławczy
 
Od decyzji o odmowie udostępnienia danych przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
 
Akty prawne dotyczące sprawy
 
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U z 2019 r., poz. 1397 tj.).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.11.2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1298).
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26.06.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1212).
Powrót na początek strony