Kontakt

Turośń Kościelna
ul. Białostocka 5
18-106 Turośń Kościelna
tel (085) 715-80-00,
fax (085) 715-80-01,

Wójt Gminy
wojt@turosnkoscielna.pl

Sekretariat
sekretariat@turosnkoscielna.pl

Struktura organizacyjna urzędu GMINY

Numer pokoju

Osoba/stanowisko

Kontakt

Rodzaj załatwianej sprawy

pokój nr 15


I piętro

Grzegorz Jakuć


Wójt Gminy

tel. 85 7158000


wojt@turosnkoscielna.pl

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8-16.

pokój nr 13

 

I piętro

Paweł Kondracki

 

Sekretarz Gminy

tel. 85 7158003

 

pawel.kondracki@turosnkoscielna.pl

1. Zapewnienie warunków organizacyjnych umożliwiających sprawne wykonywanie zadań przez Radę Gminy, Wójta i Urząd Gminy.

2. Nadzór nad współpracą z sołectwami Gminy.

3. Zapewnienie właściwej informacji wizualnej w Urzędzie Gminy

pokój nr 17


I piętro

Jarosław Czech

Przewodniczący Rady Gminy

tel. 85 7158000

j.czech@rada.turosnkoscielna.pl

Przyjmowanie interesantów w każdy czwartek w godz. 12-16.

pokój nr 12

I piętro

Elżbieta Ożarowska

Skarbnik Gminy

tel. 85 715 80 09

elzbieta.ozarowska@turosnkoscielna.pl

1. Kierownik referatu Finansowego

2. Opracowanie projektu budżetu Gminy i jego realizacja

REFERAT ORGANIZACYJNY

I piętro

 

 Paweł Kondracki

 Sekretarz Gminy

tel. 85 715 80 03

pawel.kondracki@turosnkoscielna.pl

 

1. Kierownik Referatu Organizacyjnego.

II piętro

pokój nr 29

Ewa Walentynowicz

Inspektor

tel. 85 715 80 21

ewa.walentynowicz@turosnkoscielna.pl

 

pokój nr 26


II piętro

Ewa Dryl


stanowisko do spraw oświaty, archiwum zakładowego, działalności gospodarczej, stanowisko do spraw kadrowych.

tel. 85 7158020


ewa.dryl@turosnkoscielna.pl

1. Ewidencja działalności gospodarczej:


wpis do rejestru, wykreślenie, zmiany w rejestrze.


2. Zezwolenie na sprzedaż alkoholu: wydawanie, cofanie, naliczanie wysokości opłat.


3. Prowadzenie spraw związanych z oświatą i funkcjonowaniem szkół.


4. Prowadzenie archiwum zakładowego.

5.Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych.

pokój nr 02


parter

Patrycja Gąsowska


stanowisko do spraw wojskowych, zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej, bhp,

tel. 85 7158005

patrycja.gasowska@turosnkoscielna.pl

1. Sprawy funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych.


2. Rejestracja osób podlegających kwalifikacji wojskowej.


3.Sprawy świadczeń rzeczowych i osobowych na rzecz obronności.


4. Zarządzanie Kryzysowe.

pokój nr 26


II piętro

Marzena Jakim


Obsługa Rady Gminy, organizacji pozarządowych

tel 85 7158020

marzena.jakim@turosnkoscielna.pl

1. Prowadzenie obsługi Rady Gminy.


2. Prowadzenie obsługi stowarzyszeń i związków do których należy Gmina.

pokój nr 15


I piętro

Sylwia Fiedorczuk


stanowisko do spraw obsługi sekretariatu

tel. 85 7158000

sekretariat@turosnkoscielna.pl

1. Prowadzenie sekretariatu Urzędu Gminy.


2. Przyjmowanie, rozdzielanie i wysyłanie korespondencji oraz prowadzenie jej ewidencji.


3. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.


4. Przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz.

pokój nr 03


parter

Marcin Rybnik


informatyk


 

 tel. 85 7158016

informatyk@turosnkoscielna.pl

1. Utrzymanie stałej sprawności sprzętu informatycznego (serwis i konfiguracje).


2. Administrowanie systemami teleinformatycznymi oraz siecią komputerową Urzędu.


3. Aktualizacje strony internetowej i BIP Gminy Turośń Kościelna.

URZĄD STANU CYWILNEGO

pokój nr 01


parter

 Magdalena Rosińska


Kierownik USC


ewidencja ludności

tel. 85 7158005

 magdalena.rosinska@turosnkoscielna.pl

1. Rejestracja stanu cywilnego, akty urodzenia, małżeństwa, zgonu.


2.Zawieranie małżeństw.


3. Zmiana imion i nazwisk.


4. Wydawanie dowodów.


5.Zgłoszenia zaginięcia dowodu osobistego.


6. Ewidencja ludności zameldowanej na pobyt stały, czasowy, wymeldowania.


7. Zaświadczenia o zameldowaniu i wymeldowaniu.


8. Zaświadczenia o prawie do głosowania.


9. Spisywanie zeznań świadków w celu doliczenia do emerytury pracy w gospodarstwie rolnym od 16 roku życia.

pokój nr 01


parter

Paweł Kondracki


Zastępca Kierownika USC

 

tel. 85 7158005

pawel.kondracki@turosnkoscielna.pl

1. Rejestracja stanu cywilnego, akty urodzenia, małżeństwa, zgonu.


2.Zawieranie małżeństw.


3. Zmiana imion i nazwisk.


4. Wydawanie dowodów.


5.Zgłoszenia zaginięcia dowodu osobistego.


6. Ewidencja ludności zameldowanej na pobyt stały, czasowy, wymeldowania.


7. Zaświadczenia o zameldowaniu i wymeldowaniu.


8. Zaświadczenia o prawie do głosowania.


9. Spisywanie zeznań świadków w celu doliczenia do emerytury pracy w gospodarstwie rolnym od 16 roku życia.

REFERAT FINANSOWY

pokój nr 12


I piętro

 Elżbieta Ożarowska


Skarbnik Gminy

tel. 85 7158009

elżbieta.ozarowska@turosnkoscielna.pl

1. Kierownik Referatu Finansowego.


2. Opracowanie projektu budżetu Gminy i jego realizacja

pokój nr 21


II piętro

Małgorzata Szymkowska


stanowisko do spraw wymiaru podatków

tel 85 7158006

malgorzata.szymkowska@turosnkoscielna.pl

1. Wymiar podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.


2. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym.


3. Zwrot podatku akcyzowego.

pokój nr 21


II piętro

 Aneta Gołaś


stanowisko do spraw wymiaru podatków, oraz prowadzenie kasy

tel. 85 7158006

 aneta.golas@turosnkoscielna.pl

1. Wymiar zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych.


2. Wymiar i księgowość podatków od środków transportowych.


3. Rozliczanie finansowe sołtysów i naliczanie prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych.


4. Prowadzenie kasy Urzędu Gminy.

pokój nr 11


I piętro

Iwona Kołodko


stanowisko do spraw  księgowości budżetowej,

tel. 85 7158008

iwona.kolodko@turosnkoscielna.pl

1. Nanoszenie zmian do planu dochodów i wydatków na podstawie uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy.


2. Przygotowywanie faktur do zapłaty.


3.Prowadzenie spraw związanych z podatkiem VAT.

pokój nr 11


I piętro

Katarzyna Adamska


stanowisko do spraw płacowych i księgowości podatkowej

tel. 85 7158006

katarzyna.adamska@turosnkoscielna.pl

1. Sprawy płacowe oraz prowadzenie rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych pracowników Urzędu Gminy.


2. Prowadzenie ewidencji księgowej należnych podatków i opłat.


3. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami.

pokój nr 29


II piętro

Patrycja Kondracka


stanowisko do spraw  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

tel. 85 7158021

 patrycja.kondracka@turosnkoscielna.pl

 1. Prowadzenie weryfikacji złożonych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami.


2. Prowadzenie ewidencji księgowej należnych opłat oraz kontrola ich terminowości.


3. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłatach.

pokój nr 11


I piętro

Irena Walko
stanowisko do spraw  księgowości szkół

 

tel. 85 7158010

irena.walko@turosnkoscielna.pl

Księgowoś szkół

pokój nr 11


I piętro

Piotr Witowski


stanowisko do spraw  płacowych szkół

tel. 85 7158010

piotr.witowski@turosnkoscielna.pl

Sprawy płacowe oraz prowadzenie rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych pracowników szkół podstawowych i Zespołu Szkół.

pokój nr 11

I piętro

Elżbieta Kowalczuk

stanowisko ds. księgowych

tel. 85 7158008

elzbieta.kowalczuk@turosnkoscielna.pl

 
REFERAT BUDOWNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

pokój nr 27


II piętro

Kamil Tomasz Dobrzyński

 

Kierownik Referatu Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego

tel. 85 7158014

kamil.dobrzynski@turosnkoscielna.pl

1. Organizacja pracy referatu oraz kontrola wykonywania zadań przez poszczególnych pracowników.

2. Zamówienia publiczne.

 

pokój nr 25

II piętro

 

 

inspektor do spraw inwestycji i zagospodarowania przestrzennego

tel. 85 7158013

 

 

1. Prowadzenie dokumentacji inwestycji gminnych.

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

pokój nr 24


II piętro

Wiesław Szewko


specjalista do spraw geodezji i gospodarki gruntami

tel. 85 7158017

wieslaw.szewko@turosnkoscielna.pl

1. Sprawy sprzedaży i dzierżawy nieruchomości gminnych.


2. Projekty opinii podziału nieruchomości (postanowienia).


3. Wydawanie decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości.

pokój nr 25

II piętro

Słomiński Adam

podinspektor

tel: 85 715 80 13

adam.slominski@turosnkoscielna.pl

 1. Przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawania odpisów, wyrysów i zaświadczeń

2. Decyzje  o lokalizacji inwestycji celu publicznego

pokój nr 25

II piętro

Czaczkowska Ewelina

podinspektor

tel: 85 715 80 13

ewelina.czaczkowska@turosnkoscielna.pl

 

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

pokój nr 22


II piętro

Marek Klepacki


Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

tel. 607 567 905

marek.klepacki@turosnkoscielna.pl

1. Nadzór nad utrzymaniem właściwego stanu technicznego i sanitarnego budynków i obiektów będących własnością Gminy.


2. Sporządzanie umów najmu i dzierżawy lokali komunalnych.


3. Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w miejscach publicznych.


4. Nadzór nad sprzętem samochodowym.

pokój nr 28


II piętro

Marzena Dobrzyńska


stanowisko do spraw gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

tel. 85 7158015

marzena.dobrzynska@turosnkoscielna.pl

czystepowietrze@turosnkoscielna.pl

1. Sprawy ochrony środowiska, selektywna zbiórka odpadów, wywóz śmieci, szamba, likwidacja dzikich wysypisk.


2. Wydawanie zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów, ustalanie opłat z tego tytułu.


3. Przygotowywanie dokumentacji do wydawania decyzji i projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


4. Sprawy naliczania opłat planistycznych oraz adiacenckich związanych ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanej wybudowaniem – z udziałem środków finansowych Gminy – urządzeń infrastruktury technicznej.


5. Sprawy zabytków.

6. Punkt Konsultacyjny Czyste Powietrze

pokój nr 28


II piętro

Izabela Kasprzyńska


stanowisko do spraw geodezji i

drogownictwa

tel. 85 7158015

izabela.kasprzynska@turosnkoscielna.pl

1. Sprawy związane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych.


2. Oświetlenia drogowe – przyjmowanie zgłoszeń o awarii oświetlenia.


3. Rozgraniczenia nieruchomości.


4. Sprawy związane z ustalaniem nazw miejscowości, ulic oraz numeracji nieruchomości.


5. Sprawy z zakresu rolnictwa


6. Sprawy związane z ochroną zwierzat.

OBSŁUGA PRAWNA

pokój nr 17


I piętro

Anna Nazarewicz

tel. 85 7158003

Praca wyłącznie na potrzeby wewnętrzne Urzędu Gminy.

DODATKOWE USŁUGI DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ŚWIADCZONE
W BUDYNKU URZĘDU PRZEZ:
POWIATOWY ZESPÓŁ DORADZTWA ROLNICZEGO W BIAŁYMSTOKU

sala konferencyjna

( parter)

Artur Krzyżanowski

doradca rolnośrodowiskowy          

dni urzędowania:          

każdy poniedziałek             

w godz.8.30 – 14.30

tel. kom. 695614588

tel. 85 7402051

1. Pomoc przy sporządzaniu wniosków o fundusze strukturalne UE do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


2. Sporządzanie planów i wniosków z programów rolnośrodowiskowych.


3. Organizacja i prowadzenie szkoleń rolniczych na terenie Gminy Turośń Kościelna.


4. Instruktaże indywidualne dotyczące rolnictwa i funduszy UE.

STAROSTWO POWIATOWE - NADZÓR NAD WYCINKĄ DRZEW W LASACH PRYWATNYCH
 

Krzysztof Kamieński

 

tel. komórkowy - 570 948 126

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych we wsiach: Baciuty, Barszczówka, Bojary, Borowskie: Gziki, Olki, Cibory, Wypychy, Michały, Skórki, Żaki, Chodory, Czaczki Małe, Czaczki Wielkie, Dobrowoda, Dołki, Iwanówka, Juraszki, Lubejki, Markowszczyzna, Niecki, Niewodnica Kościelna, Niewodnica Korycka, Piećki, Pomigacze, Tołcze, Topilec, Trypucie, Turośń Dolna, Turośń Kościelna, Zalesiany, Zawady.
Powrót na początek strony