Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Wydanie dokumentów w rejestru stanu cywilnego.
Kogo dotyczyOsoby uprawnione do uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego:
- osoba, której akt dotyczy
- jej małżonek, wstępny (np. rodzic), zstępny (np. dziecko, wnuk), rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy (np. rodzic), opiekun
- osoba, która wykaże w tym interes prawny
- sąd
- prokurator
- organizacja społeczna, o ile jest to zgodne z jej celami statutowymi i przemawia za tym interes społeczny
- organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań
Czas realizacji- niezwłocznie - jeżeli w Rejestrze Stanu Cywilnego jest zamieszczony akt stanu cywilnego, w oparciu o który może być wydany wnioskowany dokument
- w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku - jeżeli takiego aktu stanu cywilnego nie będzie w Rejestrze Stanu Cywilnego a wniosek złożony zostanie do kierownika urzędu stanu cywilnego przechowującego księgę, w której znajduje się akt
- w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku – jeżeli takiego aktu stanu cywilnego nie będzie w Rejestrze Stanu Cywilnego a wniosek złożony zostanie do kierownika urzędu stanu cywilnego nie przechowującego księgi, w której znajduje się akt
Wymagane dokumenty
  • Wniosek
  • Dokument tożsamości (do wglądu)
  • W uzasadnionych przypadkach dokumenty potwierdzające interes prawny
  • Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej
Opłatyza odpis skrócony: 22 PLN
za odpis zupełny: 33 PLN

Numer konta
17 8074 0003 0130 0202 2000 0010
Tryb odwoławczyZażalenie na postanowienie wnosi się do Wojewody Podlaskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem organu który wydał decyzję.
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1741 z późn. zm. )
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. , poz. 194 )
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. , poz. 23 )
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. , poz. 783 )
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. , Nr 187 , poz. 1330 )
  • Konwencja Nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. (Dz. U. z 2004 r. , Nr 166 , poz. 1735 )

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony