Uznanie ojcostwa

Uznanie ojcostwa

            Jeżeli dziecko nie rodzi się w związku małżeńskim lub w odpowiednim przewidzianym przez prawo czasie od dnia jego ustania (300 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego) mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, składa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenie, że jest ojcem biologicznym, natomiast matka dziecka – jednocześnie potwierdza, że ojcem dziecka jest mężczyzna składający oświadczenie.

 

Wymagane dokumenty:

  • Ważne dowody osobiste rodziców do wglądu (rodzice muszą być pełnoletni),
  • Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat i uznanie ojcostwa pociąga za sobą zmianę nazwiska do zmiany nazwiska niezbędna jest również zgoda dziecka wyrażona osobiście (dziecko musi posiadać dokument tożsamości np. legitymację szkolną),
  • W przypadku uznania ojcostwa w stosunku do dziecka poczętego kobieta składa aktualne zaświadczenie o wysokości ciąży (np. karta ciąży lub zaświadczenie wydane przez lekarza ginekologa).

 

Czas realizacji:

Niezwłocznie

 

Opłaty

Brak opłat


Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa kierownik USC powiadamia pisemnie matkę dziecka i mężczyznę, który twierdzi że jest ojcem dziecka o przyczynach odmowy w terminie 7 dni od dnia odmowy. Wydanie odmowy przez kierownika USC powoduje, że uznanie ojcostwa możliwe jest wyłącznie przed sądem opiekuńczym.

 

Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359).
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 709).

 

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa:

Urząd Stanu Cywilnego w Turośni Kościelnej

  1. Białostocka 5

18-106 Turośń Kościelna

Telefon: 85 7158005

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30-15.30

Powrót na początek strony