Rejestracja noworodków, sporządzanie aktów urodzeń

Rejestracja noworodków, sporządzanie aktów urodzeń

Zgłoszenia urodzenia noworodka dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsca urodzenia dziecka.

Sporządzenia aktu urodzenia dokonuje się w oparciu o kartę urodzenia dziecka wystawioną i dostarczoną do urzędu stanu cywilnego przez położną lub zakład opieki zdrowotnej.

Termin składania dokumentów:
Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia dziecka.
W przypadku dziecka martwo urodzonego w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.
Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje sporządzeniem aktu urodzenia z urzędu oraz nadaniem dziecku imienia z urzędu z adnotacją zamieszczoną w akcie urodzenia o wyborze imienia z urzędu.

Efekt załatwienia sprawy :
- sporządzenie aktu urodzenia i wydanie 1 egz. odpisu skróconego aktu urodzenia
- nadanie numeru PESEL dziecku
- zameldowanie dziecka

 

Kogo dotyczy:

Osoby dokonującej zgłoszenia urodzenia dziecka

 

Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.


Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać przez pełnomocnika (wymagane pełnomocnictwo w formie pisemnej).

W sytuacji kiedy rodzice dziecka nie są małżeństwem a ojciec biologiczny chce złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa konieczna jest obecność obojga rodziców wraz z ważnymi dowodami osobistymi.

 

Wymagane dokumenty:

  • - dla dziecka pochodzącego z małżeństwa - ważne dowody osobiste rodziców
    - dla dziecka niepochodzącego z małżeństwa - ważny dowód osobisty matki
  • karta urodzenia dziecka

 

Czas realizacji:

Niezwłocznie

 

 

Opłaty:

Tytuł płatności: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo (jeśli nie podlega zwolnieniu)
Opłata skarbowa 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)
Opłatę skarbową uiszcza się kartą płatniczą w siedzibie Urzędu lub przelewem na konto Urzędu Gminy Turośń Kościelna: 17 8074 0003 0130 0202 2000 0010

Bank Spółdzielczy Juchnowiec Górny Oddział Turośń Kościelna


Tryb odwoławczy:

Wojewoda Podlaski w Białymstoku za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

 

Podstawy prawne

  • Ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021 r. , poz. 709)
  • Ustawa z dnia 25.02.1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1359)

 

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa:

Urząd Stanu Cywilnego w Turośni Kościelnej

  1. Białostocka 5

18-106 Turośń Kościelna

Telefon: 85 7158005

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30-15.30

 

 

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony