Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo poza granicami RP

Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo poza granicami RP

Wydanie zaświadczenia poprzedzone jest złożeniem do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
Zaświadczenie traci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia jego wydania.

Właściwość miejscowa:
Zaświadczenie można pobrać w dowolnym USC w Polsce.

 

Kogo dotyczy:

Dokument może otrzymać obywatel polski oraz cudzoziemiec, którego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego.

 

Czas realizacji:

do 14 dni

 

Właściwość miejscowa:

Brak

 

Efekt załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo poza granicami RP

 

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek
  • Dowód osobisty
  • Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego

 

Opłaty:

Opłata skarbowa: 38 zł

Opłatę skarbową uiszcza się kartą płatniczą w siedzibie Gminy lub przelewem na konto Urzędu Gminy Turośń Kościelna: 17 8074 0003 0130 0202 2000 0010

Bank Spółdzielczy Juchnowiec Górny Oddział Turośń Kościelna

 

Tryb odwoławczy:

Wojewoda Podlaski za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

 

Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 709).
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

 

 

 

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa:

Urząd Stanu Cywilnego w Turośni Kościelnej

  1. Białostocka 5

18-106 Turośń Kościelna

Telefon: 85 7158005

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30-15.30

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony