Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców)

Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego. Zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.
Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.
Zgodnie z ustawą pobytem czasowym jest przebywanie obywatela polskiego poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad trzech miesięcy.
W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego.

Zameldowania na pobyt stały lub czasowy można dokonać:
1. bez równoczesnego wymeldowania się z poprzednich miejsc pobytu;
2. z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu. Zameldowanie z równoczesnym wymeldowaniem polega na dokonaniu zameldowania w miejscu nowego pobytu bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu w celu dokonania wymeldowania. W takim przypadku wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego następuje automatycznie natomiast osoba równocześnie może wymeldować się również z miejsca pobytu czasowego, jeżeli takie posiada.

Zameldowania dokonuje się w formie pisemnej na formularzu, w organie gminy, właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w której osoba zamieszkuje

Kto może dokonać czynności zameldowania
• osoba dokonująca zameldowania - osobiście
• pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), udzielonym przez wnioskodawcę na piśmie lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu w organie gminy przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu
• za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Uwaga: zameldowanie w stosunku do dzieci obywateli polskich, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest dokonywane z urzędu przez kierownika urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt urodzenia. Zameldowanie na pobyt stały dziecka następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.
W przypadku braku miejsca pobytu stałego rodziców, zameldowanie nastąpi w miejscu pobytu adresu czasowego rodziców natomiast w przypadku braku jakiegokolwiek miejsca pobytu rodziców, kierownik urzędu stanu cywilnego nie dokona zameldowania lecz pouczy o obowiązku jego dopełnienia przez rodziców.

Dodatkowe usługi dostępne są na stronie www.obywatel.gov.pl w tym m.in.:
- Sprawdź swoje dane w rejestrze PESEL
- Uzyskaj numer PESEL

Kogo dotyczyOsoby fizyczne
Czas realizacjiZameldowania dokonuje się w obecności wnioskodawcy
Wymagane dokumenty
  • Wypełniony i podpisany formularz ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO / TEMPORARY RESIDENCE REGISTRATION FORM lub ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO/PERMANENT RESIDENCE REGISTRATION FORM zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby, nowego miejsca pobytu czasowego wraz z deklarowanym okresem tego pobytu, oraz wskazanie adresu miejsca pobytu stałego i dotychczasowego miejsca pobytu czasowego, jeśli taki posiadał a także potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Jeżeli osoba, która dokonuje zameldowania dysponuje tytułem prawnym do lokalu – sama dokonuje potwierdzenia faktu pobytu osoby w danym lokalu
  • Do wglądu - dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zameldowania
  • Do wglądu - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia w przypadku osób pobierających zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy.
OpłatyWnioskodawca otrzymuje z urzędu bezpłatne zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.
Wnioskodawca otrzymuje na wniosek zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. Opłata skarbowa za zaświadczenie wynosi 17 zł.

Numer konta
17 8074 0003 0130 0202 2000 0010
Tytuł płatności
Zaświadczenie
Kwota
17 zł
Dodatkowe informacje
Opłatę skarbową za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wnosi się na rachunek bankowy - Urząd Gminy w Turośni Kościelnej ul. Białostocka 5, nr.: 
17 8074 0003 0130 0202 2000 0010 z dopiskiem „opłata za pełnomocnictwo”: 17 zł.
Ustawa o opłacie skarbowej określa zwolnienia z opłat.
Tryb odwoławczyNie przysługuje
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r. , poz. 722 z późn. zm. )
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1852 )
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1827 )

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony