Zawarcie małżeństwa konkordatowego

W celu zawarcia małżeństwa oboje nupturienci powinni zgłosić się do wybranego urzędu stanu cywilnego z wymaganymi dokumentami tożsamości w celu podpisania przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa i odebrania zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które należy przedłożyć w kancelarii kościoła.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty wydania.
 
Kogo dotyczyOsób zamierzających zawrzeć małżeństwo „konkordatowe”
Czas realizacjiZaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydawane jest w terminie 14 dni od dnia złożenia dokumentów i podpisania zapewnienia.
Wymagane dokumenty
  • Dowody osobiste
Opłaty84 zł – opłata za sporządzenie aktu małżeństwa (tylko w przypadku kiedy małżeństwo będzie zawarte na terenie Białegostoku)

W przypadku kiedy małżeństwo będzie zawarte poza granicami administracyjnymi Gminy Turośń Kościelna, opłata skarbowa (84zł) powinna być wniesiona na konto właściwego wg. miejsca zawarcia małżeństwa Urzędu Gminy (Miasta). Oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej powinien zostać przedłożony wraz z kompletem wymaganych dokumentów.


Numer konta
17 8074 0003 0130 0202 2000 0010
Kwota
84 zł
Tryb odwoławczyOsoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia powiadomienia stron o przyczynach odmowy wydania zaświadczenia przez Kierownika USC, może wystąpić do Sądu Rejonowego o rozstrzygnięcie zasadności odmowy Kierownika USC.
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2082 z późn. zm. )
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. , poz. 2064 )
Powrót na początek strony