Zawarcie małżeństwa konkordatowego

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ STWIERDZAJĄCYCH BRAK OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA            W FORMIE WYZNANIOWEJ

            W celu zawarcia małżeństwa oboje nupturienci powinni zgłosić się do wybranego urzędu stanu cywilnego z wymaganymi dokumentami tożsamości w celu podpisania przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa       i odebrania zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które należy przedłożyć w kancelarii kościoła.

Wymagane dokumenty:

  • Dowody osobiste

 

Opłaty:

84 zł – opłata za sporządzenie aktu małżeństwa (tylko w przypadku kiedy małżeństwo będzie zawarte na terenie gminy Turośń Kościelna)
Opłatę skarbową uiszcza się kartą płatniczą w siedzibie Gminy lub przelewem na konto Urzędu Gminy Turośń Kościelna: 17 8074 0003 0130 0202 2000 0010

Bank Spółdzielczy Juchnowiec Górny Oddział Turośń Kościelna


W przypadku kiedy małżeństwo będzie zawarte poza granicami administracyjnymi gminy Turośń Kościelna, opłata skarbowa (84zł) powinna być wniesiona na konto właściwego wg. miejsca zawarcia małżeństwa Urzędu Gminy (Miasta). Oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej powinien zostać przedłożony wraz z kompletem wymaganych dokumentów.


Właściwość miejscowa:

Brak

 

Efekt załatwienia sprawy:

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty wydania.

Tryb odwoławczy:

Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia powiadomienia stron o przyczynach odmowy wydania zaświadczenia przez Kierownika USC, może wystąpić do Sądu Rejonowego o rozstrzygnięcie zasadności odmowy Kierownika USC.

 

Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359).
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 709).

 

 

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa:

Urząd Stanu Cywilnego w Turośni Kościelnej

  1. Białostocka 5

18-106 Turośń Kościelna

Telefon: 85 7158005

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30-15.30

 

Powrót na początek strony