XXXI Sesja Rady Gminy Turośń Kościelna

Na XXXI sesji Rady Gminy, która odbyła się 30 marca br. radni omówili, m.in. zmiany w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Tuż przed obradami XXXI sesji RG, Grzegorz Jakuć – wójt gminy i Jarosław Czech – przewodniczący Rady Gminy podziękowali Bożenie Bieryło – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury za długoletnią pracę, zaangażowanie i wkład włożony w rozwój ośrodka kultury. Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy pogratulowali również Marcie Motoszko objęcia funkcji sołtysa wsi Czaczki Wielkie, a także – w imieniu Wojewody Podlaskiego, na ręce Sylwii Kowalewicz – przewodniczącej koła, złożyli gratulacje za aktywną działalność Koła Gospodyń Wiejskich Zdolne Babki.

Rada Gminy przyjęła sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w szkołach prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna oraz sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 r.

Zmieniony został regulamin, określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia w szkołach prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna (Uchwała Nr XXXI/256/2022).

Radni uchwalili „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2022 rok” (Uchwała Nr XXXI/257/2022).

Zmiany w budżecie dotyczyły przede wszystkim zabezpieczenia środków finansowych na inwestycje gminne, jak też na pomoc uchodźcom, przebywającym na terenie Gminy Turośń Kościelna w doraźnych punktach zakwaterowania (Uchwała Nr XXXI/259/2022).

Do porządku obrad wprowadzono uchwałę, zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turośń Kościelna” (Nr XXXI/254/2022) oraz uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Nr XXXI/255/2022). Zgodnie z uchwałami, ograniczono ilość odpadów zielonych, które można przekazać do PSZOK-u do 0,1 m3 rocznie, a także zwolniono mieszkańców korzystających ze zniżki za kompostowanie z obowiązku posiadania brązowego pojemnika lub worka na bioodpady.

Radni głosowali także za zmianą uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r. (Uchwała Nr XXXI/258/2022). W wyniku zmian w uchwale, zwiększona została kwota przeznaczona na konkurs dla organizacji pozarządowych do wysokości 80 tys. zł.

Treść wszystkich uchwał i imienne wyniki głosowania oraz interpelacje i zapytania składane przez radnych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Turośni Kościelnej oraz na stronie internetowej www.turosnkoscielna.pl.

Paweł Kondracki

zdjęcia: Magdalena Żukiewicz

Aktualności

Powrót na początek strony