Wyniki Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego 2021

W dniu 11 stycznia 2022 roku w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się gala finałowa Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego, którego organizatorami są Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Urząd Statystyczny w Białymstoku. Celem przedsięwzięcia, które odbyło się po raz pierwszy, było wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz najlepszych praktyk przez nie stosowanych.

W ramach Rankingu ocenie poddawane były wszystkie gminy Województwa Podlaskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Białegostoku, Łomży i Suwałk. Za zebranie i zestawienie wyników odpowiadał Urząd Statystyczny.

W rankingu brane były pod uwagę m.in. średnie, roczne dochody własne z 3 ostatnich lat, wydatki gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca, zadłużenie samorządu czy wielkość pozyskanych środków unijnych

Miejsce w rankingu to wynik kilkunastu syntetycznych wskaźników obrazujących różne sfery życia wspólnot lokalnych w naszym regionie. Wskaźniki te są zróżnicowane i pokazują jakość życia w poszczególnych częściach regionu. Czołówkę rankingu stanowią te gminy, które sprawnie realizują swoje zadania własne i wykorzystują dane im potencjały rozwojowe.

Gmina Turośń Kościelna zajęła 6 miejsce w kategorii gmin wiejskich oraz 13 miejsce w kategorii lider województwa na 115 ocenianych jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie wyników Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego powstaną artykuły i analizy podsumowujące, które szczególnie w dłuższej perspektywie pokażą trendy w rozwoju gmin naszego regionu.

Ranking honorowym patronatem objęli wojewoda podlaski oraz marszałek województwa podlaskiego.

Aktualności

Powrót na początek strony