Świadczenia pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Z dniem 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, która określa warunki i tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania świadczenia.

Świadczenie przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

- pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż przez 8 lat;

- osiągnęła wiek: w przypadku kobiet – 60 lat, w przypadku mężczyzn – 65 lat.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji. Do czasu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również czas pełnienia tej funkcji przed wejściem w życie ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Wniosek o przyznanie świadczenia można złożyć w oddziale regionalnym albo placówce terenowej KRUS, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Co należy dołączyć do wniosku:

  • zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji;
  • oraz oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

W celu uzyskania zaświadczenia Wójta Gminy Turośń Kościelna,  do tut. urzędu należy złożyć wypełniony wniosek. Do wniosku należy dołączyć  potwierdzenie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł wniesionej na rachunek bankowy nr 17 8074 0003 0130 0202 2000 0010 w Banku Spółdzielczym Juchnowiec Górny Oddział Turośń Kościelna lub w urzędzie kartą płatniczą. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko wnioskodawcy oraz dopisek „opłata skarbowa – świadczenie dla sołtysa”.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Turośni Kościelnej, pod numerem telefonu: 85 715 80 21.

Jeżeli wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie dysponuje danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia. W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez co najmniej dwie kadencje nie mniej niż 8 lat zaświadczenie będzie mogło być zastąpione pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Aktualności

Powrót na początek strony