Koła Gospodyń Wiejskich z dofinansowaniem

ms.jpg

Gmina Turośń Kościelna zgodnie z decyzją Ministra Sprawiedliwości otrzymała dotację w wysokości 19.100,00 zł na realizację zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości, w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Wsparciem zostanie objętych 6 Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie Gminy Turośń Kościelna, tj. KGW „Trzy Drogi” w Trypuciach, KGW „Zdolne Babki” w Turośni Dolnej, KGW „CACANKI” w Czaczkach Wielkich, KGW „Wesołe Sąsiadki” w Baciutach, KGW „Szlachcianki” w Borowskich Ciborach, KGW „Zalesianki”.  W ramach dotacji zostanie zakupiony sprzęt dla Kół, który następnie będzie wykorzystany do organizacji warsztatów edukacyjnych i akcji informacyjnych z zakresu przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Działania te przyczynią się do poszerzenia wiedzy mieszkańców gminy z zakresu przemocy domowej, przestępstw na szkodę małoletnich, cyberprzestępczości, oszustw oraz promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Termin realizacji: 30.09.2023 r.

Aktualności

Powrót na początek strony