Inauguracyjna sesja Rady Gminy Turośń Kościelna IX Kadencji

Pierwsza inauguracyjna sesja Rady Gminy Turośń Kościelna odbyła się 7 maja 2024 r. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej w intencji całej społeczności gminnej, z prośbą o Boże błogosławieństwo na rozpoczynającą się kadencję Rady Gminy.

Inauguracyjnej sesji przewodniczyła radna seniorka Pani Alicja Czechowska. Na wstępie powitała zaproszonych gości, m.in. Pana Waldemara Wilczewskiego – Dyrektora Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, st. bryg. Dariusza Koca – Komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku, mł. insp. Tomasza Organka – Komendanta Komisariatu Policji w Łapach, wszystkich radnych elektów, wójta gminy Pana Grzegorza Jakucia, przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Turośni Kościelnej Panią Sylwię Fiedorczuk, dyrektorów szkół, księży, sołtysów oraz wszystkich obecnych.

Głównym punktem sesji było wręczenie zaświadczeń i złożenie ślubowań Wójta Gminy i Radnych Gminy Turośń Kościelna. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Sylwia Fiedorczuk odczytała zaświadczenie o wyborze, a następnie wręczyła je Radnym Gminy oraz Wójtowi Gminy. Zebrani odśpiewali hymn państwowy, a następnie radna seniorka odczytała rotę ślubowania:Wierny konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Złożone ślubowanie było potwierdzeniem objęcia mandatu radnego Rady Gminy Turośń Kościelna na kadencję 2024-2029.

Wójt Gminy Grzegorz Jakuć złożył ślubowanie o następującej treści: Obejmując urząd Wójta gminy Turośń Kościelna, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg". Następnie podziękował za uzyskany w wyborach wynik i wyraził satysfakcję z pozytywnej oceny jego dotychczasowej pracy przez mieszkańców gminy. Jednocześnie podkreślił, że jest to przede wszystkim zobowiązanie do dalszej, wspólnej pracy dla dobra i rozwoju całej gminy.

W dalszej części obrad odbyły się wybory przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących, którzy zostali wybrani w głosowaniu tajnym. Na Przewodniczącego Rady Gminy Turośń Kościelna wybrano Pana Sławomira Kowalewicza, natomiast I Wiceprzewodniczącym została Pani Joanna Ejdys, a II Wiceprzewodniczym został Pan Leszek Kondzior.

zdjęcia: Magdalena Owczarczuk

Aktualności

Powrót na początek strony