Budżet na 2022 rok uchwalony – Inwestycje priorytetem

Budżet na 2022 rok uchwalony – Inwestycje priorytetem

Dochody Budżetu zostały zaplanowane na kwotę 39.705.171 zł, a wydatki na kwotę 49.744.122 zł. Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było wykonanie ustawowych zadań oświatowych, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej, społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców. Wydatki bieżące ustalono przy generalnym założeniu utrzymania co najmniej dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez gminę na rzecz mieszkańców. W strukturze wydatków bieżących (30.674.942 zł) na:

Oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą

w tym: zadania szkolne  8.994.676zł.

12.423.119 zł

 

40,50 %

Pomoc rodzinie i opiekę społeczną

6.778.311 zł

22,10 %

Urząd gminy, USC, radę gminy, diety i inkaso sołtysów

  4.179.375 zł

13,62 %

Bieżące utrzymanie dróg, gospodarkę  komunalną,odbiór odpadów komunalnych oraz oświetlenie uliczne

  3.165.755 zł

10,32 %

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna

1.987.206 zł

6,48 %

Pozostałe zadania bieżące

2.141.176 zł

  6,98 %

Dominującymi wydatkami w roku 2022 w budżecie Gminy są wydatki związane z finansowaniem zadań oświatowych.  Planowana kwota wydatków na zadania szkolne w wysokości 8.994.676zł, finansowana jest z subwencji oświatowej w kwocie  5.967.860 zł,  co stanowi 66 % wydatków na zadania szkolne, pozostałą kwotę 3.026.816zł,  gmina zabezpiecza  z dochodów własnych. 

Głównym czynnikiem decydującym o wyborze zadań inwestycyjnych są potrzeby, środki zewnętrzne z Unii Europejskiej, środki zbudżetu państwa oraz środki własne. Zadania inwestycyjne wraz z rezerwą celową na zadania inwestycyjne to kwota 19.100.290,00 zł i stanowi 38.40 % budżetu, w tym:

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE / ZADANIA INWESTYCYJNE /  W ROKU 2022

1

Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy

282 000,00

2

Rozbudowa sieci kanalizacyjnych  na terenie gminy

100 000,00

3

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Tołcze i Trypucie

800 000,00

4

Budowa oczyszczalni ścieków w Niewodnicy Kościelnej

2 500 000,00

5

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części miejscowości Niewodnica Kościelna

844 294,00

6

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Kościelnej w rejonie ulic Dąbrowskiego i Topole - w formule zaprojektuj i wybuduj

1 000 000,00

7

Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Barszczówka

1 795 000,00

8

Opracowanie dokumentacji na odwodnienie części terenu miejscowości Zalesiany oraz części pasa drogowego drogi powiatowej nr 1501B w związku z planowaną przebudową 

20 000,00

9

Przebudowa ul Chmielnej, Sosnowej i Myśliwskiej w Niewodnicy Kościelnej

3 344 116,00

10

Przebudowa ul. Szkolnej w Turośni Dolnej

1 467 499,00

11

Budowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na skrzyżowaniu ulicy Armii Krajowej i Głównej w Turośni Dolnej

53 275,00

12

Przebudowa ulicy Leśnej w Niewodnicy Koryckiej - opracowanie dokumentacji projektowej

45 264,00

13

Przebudowa ul. Słonecznej w Baciutach

2 993 120,00

14

Przebudowa ul. Leśnej w Nieckach na odcinku od m. Niecki do planowanego przebiegu S-19 - opracowanie dokumentacji projektowej

77 000,00

15

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borowskie Skórki  - opracowanie dokumentacji projektowej

8 000,00

16

Przebudowa części ul. Łąkowej w Niewodnicy Kościelnej - opracowanie dokumentacji  projektowej

40 000,00

17

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baciuty Kolonia  - opracowanie dokumentacji  projektowej

42 000,00

18

Kosiarka samojezdna (fundusz sołecki Piećki )

11 739,00

19

Eko-gmina Turośń Kościelna - grant na odnawialne źródła energii                                                                 

2 054 284,00

20

Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Turośń Kościelna                  

2 054 284,00

21

Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

193 011,00

22

Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego jednostce OSP Turośń Kościelna

100 000,00

23

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

180 000,00

24

Kosiarka samojezdna

15 000,00

25

Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna

60 000,00

26

Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna( f. sołecki )

84 470,00

27

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borowskich Ciborach o garaż

300 000,00

28

Rozbudowa świetlicy w Borowskich Michałach

424 343,00

29

Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo - rekreacyjne ( fundusz sołecki)

238 315,00

30

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 678 do skrzyżowania z drogami powiatowymi Nr 1498B i 1518B wraz ze skrzyżowaniem - dokumentacja projektowa etapu I

34 317,00

31

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 678 do skrzyżowania z drogami powiatowymi Nr 1498B i 1518B wraz ze skrzyżowaniem - dokumentacja projektowa etapu II

92 620,00

32

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1516B na odcinku Turośń Dolna - Turośń Kościelna

35 000,00

33

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1547B w miejscowości Tołcze

74 219,00

34

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1539B na odcinku wsi Zawady

436 696,00

 

Suma: 19 100 290,00

 

 Wykres przedstawiający procentowo dochody

W budżecie na rok 2022 dochody bieżące zaplanowane są w wysokości 30.674.942 zł, wydatki bieżące  30.643.832 zł, dochody bieżące są wyższe do wydatków bieżących, tym samym Gmina spełniła wymagania określone przepisami art. 242 ustawy o finansach publicznych. Planowane zadłużenie na koniec 2022r. wyniesie  25,4 % planowanych dochodów budżetowych.

Wykres przedstawiający procentowo wydatki

Aktualności

Powrót na początek strony