Wydanie decyzji w sprawie udzielenia zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów na podstawie umowy kupna.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia15 listopada1984r.o podatku rolnym (Dz.U.z 2017r.,poz. 1892

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. z 2011r. Nr14, poz.67)

Wymaganedokumenty:
  • Wniosek o udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów oraz załączniki:
  • Akt notarialny potwierdzający nabycie gruntów
  • Oświadczenie o powierzchni posiadanego gospodarstwa
  • Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.
Termin rozpatrzenia sprawy:
     Niezwłocznie.
Opłaty:
     Nie podlega opłacie.
Tryb odwołania:
         Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Turośń Kościelna w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
ul.Białostocka 5
18-106Turośń Kościelna
I piętro, pokój nr 11
Godziny pracy Urzędu: pn.-pt., w godzinach 7:30 – 15:30
 Kontakt:
 tel. 85 7158006 lub 85 7158000 (sekretariat)
Powrót na początek strony