Udzielenie ulg podatkowych (umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty)

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800) i ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz.362).
Wniosek:
  • Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej wraz z uzasadnieniem.
  • Wniosek o rozłożenie na raty podatku.
  • Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku.
Gdy wnioskujący prowadzi działalność gospodarczą i ubiega się o pomoc „de minimis”
Wraz z wnioskiem przekłada wszystkie zaświadczenia o otrzymanej pomocy „de minimis” z 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.
Wymagane dokumenty:
  • Zaświadczenie o dochodach członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (kopie odcinków emerytur lub rent).
  • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako osoba bezrobotna.
  • Kopie dokumentów potwierdzających ponoszone wydatki na utrzymanie domu ( rachunki za czynsz, wodę, ścieki, energię elektryczną, gaz)
  • Kopie dokumentów potwierdzających ponoszone wydatki związane z leczeniem, nauką i inne wnioskodawcy lub członka rodziny ( kopie rachunków, zaświadczenie lekarskie, wypis ze szpitala).
  • Inne dokumenty potwierdzające fakty podane we wniosku.
  • Wyciąg z konta bankowego.
Termin rozpatrzenia sprawy:
Niezwłocznie.
Opłaty:
  • Brak
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
ul. Białostocka 5
18-106 Turośń Kościelna
I piętro pokój 11
Kontakt:
Tel. 85 7158006 lub 85 7158000 (sekretariat)
Powrót na początek strony