Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2022 r., poz. 846 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi poz.87 z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
  • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.)

 

Wymagane dokumenty:

- wniosek o zwrot podatku akcyzowego

- pisemne oświadczenie wnioskodawcy o prowadzeniu gospodarstwa rolnego

- umowy dzierżawy w przypadku osób będących dzierżawcami użytków rolnych

 

Wymagane załączniki:

- faktury VAT (oryginał) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku

- zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o średniej rocznej liczbie posiadanych przez producenta rolnego dużych jednostek przeliczeniowych (należy dostarczyć w przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego na bydło)

 

Termin składania dokumentów:

- składanie wniosków od 1 do ostatniego dnia lutego oraz od 1 do 31 sierpnia danego roku

 

Inne informacje:

- decyzja jest wydana w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku i dostarczona pocztą za potwierdzeniem odbioru

- wypłata zwrotu podatku akcyzowego w przypadku wniosków złożonych w lutym nastąpi w dniach od 1 do 30 kwietnia, w przypadku wniosków złożonych w sierpniu wypłata nastąpi w dniach od 1 do 31 października na rachunek wnioskodawcy lub przekazem pocztowym (wtedy kwota zwrotu pomniejszona jest o kwotę przekazu)

 

Opłaty:

Brak

 

Tryb odwołania:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Turośń Kościelna w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Turośni Kościelnej

  1. Białostocka 5

18-106 Turośń Kościelna

parter, pokój nr 2

 

Kontakt:

Tel. 85 715 80 05 lub 85 7158000 (sekretariat)

 

Powrót na początek strony