Ustalenie wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych

Podstawa prawna:
· Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800) .
· Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z
   2017 r., poz. 1892).
· Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1892).
·   Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1821.).
·   Uchwała Nr XI/81/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 26 listopad 2015 r. w
   sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urzędowy Woj.  
   Podlaskiego z 2015 r. poz. 3890).
 
Wymagane dokumenty:
· Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 
Termin składania dokumentów:
· W ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności mających wpływ na wysokość
   opodatkowania.
 
Termin rozpatrzenia sprawy:
· Niezwłocznie.
 
Termin płatności podatku.
· Do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada
 
Opłaty:
   · Nie podlega opłacie skarbowej.
 
Tryb odwołania
· Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Turośń Kościelna w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
ul. Białostocka 5
18-106 Turośń Kościelna
I piętro pokój 11
 
Kontakt:
Tel.85 7158006 lub 85 7158000 (sekretariat)

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony