Wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

 

Opis procedury

Przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy wniosek kierowany do Wójta Gminy Turośń Kościelna, który powinien zawierać:

 • oznaczenie rodzaju zezwolenia;
 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania;
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • przedmiot działalności gospodarczej;
 • adres punktu sprzedaży;
 • adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego);
 • podpis przedsiębiorcy (-ców).

 Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
 • decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu.

Efekt załatwienia sprawy:

Wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na okres 4 lat lub wydanie decyzji odmawiającej wydania zezwolenia (z powodu: braku limitu lub niezgodnego z przepisami usytuowania punktu sprzedaży i podawania).

Sprawę prowadzi i informacji udziela:

Urząd Gminy Turośń Kościelna

Referat Organizacyjny

 1. Białostocka 5

18-106 Turośń Kościelna

II Pietro, pokój Nr 28

Tel. 85 715-80-05

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

 • listownie - na podany wyżej adres
 • osobiście ( Sekretariat Urzędu Gminy w Turośni Kościelnej)

Termin składania dokumentów

Przedsiębiorca starający się po raz pierwszy o zezwolenie, składa wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w terminie 3-4 tygodni przed planowanym terminem rozpoczęcia sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Czas załatwiania:

30 dni*

*Przedsiębiorca, który prowadzi sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w danym punkcie, powinien złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w terminie 4 tygodni przed upływem terminu ważności posiadanych aktualnie zezwoleń.

Opłaty:

Przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie sprzedaży - Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych dla alkoholu w danym punkcie, za rok kalendarzowy wynosi:

 • PIWO: 525 PLN
 • WINO: 525 PLN
 • WÓDKA: 2100 PLN

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż i podawanie  alkoholu w roku poprzednim

- są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

- Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych uzależniona jest od wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych:

 • dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - 525 zł, jeśli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 • dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 525 zł, jeśli wartość sprzedaży przekroczyła 37500 zł opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 • dla napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu – 2100 zł, jeśli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł opłata stanowi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych należy uiścić na konto:

Bank Spółdzielczy Juchnowiec Górny

Oddział w Turośni Kościelnej

17 8074 0003 0130 0202 2000 0010

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych stronie przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Turośń Kościelna. 

Akty prawne dotyczące sprawy:

 • Uchwała Nr XXXVII/290/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Turośń Kościelna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
 • Uchwała Nr XXXVII/289/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Turośń Kościelna.

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony