Wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

Wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

 

Wszelkie informacje i formularze związane z zakładaniem, wprowadzaniem zmian, zawieszaniem, wznawianiem i likwidacją działalności gospodarczej można uzyskać w serwisie Centralnej Ewidencjii Informacjio Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki na stronie internetowej www.firma.gov.pl

 

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646)
 2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647)

Wniosek:

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencjii Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki składa się na formularzu CEIDG-1. Jest to zintegrowany formularz służący przedsiębiorcy do:

 • zakładania własnej firmy,
 • zgłaszania zmian w posiadanym wpisie,
 • zawieszania prowadzonej działalności
 • wznawiania prowadzonej działalności
 • likwidowania prowadzonej działalności

 

Wymagane dokumenty:
1.Wniosek CEIDG-1 oraz (ewentualnie) załączniki do wniosku można pobrać ze strony internetowej CEIDG www.ceidg.gov.pl

2.Do wglądu: dowód osobisty.

3.W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo i okazać do wglądu dowód osobisty.

 

 

Tryb składania wniosku:

Osoby fizyczne, chcące zarejestrować działalność gospodarczą, mają do wyboru kilka dróg:

 1. Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny. Do złożenia wniosku niezbędna jest weryfikacja tożsamości i podpisu osoby, której wniosek dotyczy. 
 2. Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.
 3. Rejestracja* (logowanie) do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go przez internet.
 4. Rejestracja* (logowanie) do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (do Urzędu Miasta/Gminy udajemy się z numerem identyfikacyjnym).
 5. Bez logowania do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (do Urzędu Miasta/Gminy udajemy się z numerem identyfikacyjnym).

 

* Przy pierwszym logowaniu należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego

 Uwaga:

CEIDG przesyła odpowiednie dane zawarte we wniosku o wpis do CEIDG, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG lub innego zintegrowanego z nim systemu teleinformatycznego, niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dokonania wpisu, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę, a po uzyskaniu informacji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) do: Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - wraz z informacją o dokonaniu wpisu do CEIDG i nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

 

Termin składania dokumentów:
Wniosek do CEIDG należy złożyć:

 • Wniosek o wpis - przed rozpoczęciem działalności lub w dniu zamierzonego rozpoczęcia działalności
 • Wniosek o zmianę wpisu - w terminie 7 dni od dnia zmiany danych
 • Wniosek o wykreślenie wpisu - w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.
 • Wniosek o zawieszenie prowadzonej działalności gospodarczej – przed rozpoczęciem okresu zawieszenia lub w dniu rozpoczęcia okresu zawieszenia.
 • Wniosek o wznowienie prowadzonej działalności gospodarczej - przed datą wznowienia lub w dniu zamierzonego wznowienia prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez wskazanie daty wznowienia działalności gospodarczej we wniosku o zawieszenie.

 

 Sposób składania dokumentów:

osobiście lub przez pełnomocnika;

 • listownie, z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu wnioskodawcy
 • elektronicznie-jeżeli wniosek zostanie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, stosuje się odpowiednio przepisy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Termin rozpatrzenia sprawy:
Niezwłocznie.

Opłaty:
Wniosek CEIDG-1 - nie podlega opłacie.

 

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Turośni Kościelnej

 Ul.Białostocka 5

 18-106 Turośń Kościelna

 II piętro, pokój nr 28

 Godziny pracy Urzędu: pn.-pt., w godzinach 7:30 – 15:30

 Kontakt:

 tel.0857158005 lub 0857158000 (sekretariat)

 e-mail: sekretariat@turosnkoscielna.pl

Powrót na początek strony