Wniosek o wycięcie drzew

Wycinka drzew

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty: WNIOSEK

 

W przypadku gdy posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym – pisemna zgoda właścicieli nieruchomości,

 

Rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości

 

Wniosek o wydnie decyzji wraz z załącznikami:

  • rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością.
  • zgoda współwłaścicieli nieruchomości.
  • zgoda właściciela posesji na której rosną drzewa /krzewy/ o ile przedmiotowa działka nie stanowi własności posiadacza

 

Opłaty:
Wniosek - bezpłatnie,

 

Pełnomocnictwo – opłata skarbowa w wysokości 17zł
płatne na konto nr 17807400030130020220000010 w Banku Spółdzielczym Juchnowiec Górny Oddział Turośń Kościelna lub w kasie urzędu

 

Opłaty ustawowe zgodnie z art. 85 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.)

 

 

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Turośni Kościelnej

ul. Białostocka 5

18-106 Turośń Kościelna

II piętro, pokój nr 26

 

 

Termin składania dokumentów:
Wniosek lub zgłoszenie należy złożyć przed planowaną wycinką drzew:

  • osobiście lub przez pełnomocnika,
  • listownie,
  • elektronicznie - jeżeli wniosek zostanie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, stosuje się odpowiednio przepisy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

 

Termin rozpatrzenia sprawy:
Zgłoszenie – 35 dni, w sprawach wymagających wyjaśnień i skomplikowanych do 60 dni.

Wniosek na usunięcie – 30 dni, w sprawach wymagających wyjaśnień i skomplikowanych do 60 dni.

Powrót na początek strony