Podział nieruchomości art. 95

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 1990 z późń. zm.),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663)
Wymagane dokumenty: Wniosek
oraz załączniki do wniosku:
  1. Stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości:(księga wieczysta)
  2. Wypis z katastru (ewidencji gruntów i budynków) nieruchomości i kopię mapy katastralnej (ewidencyjnej) obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi;
  3. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
  4. Wykaz zmian gruntowych;
  5. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;
  6. Mapę z projektem podziału
 
Opłaty:
Wniosek- bezpłatne
Pełnomocnictwo – opłata skarbowa w wysokości 17zł
płatne na konto nr 17807400030130020220000010 w Banku Spółdzielczym Juchnowiec Górny Oddział Turośń Kościelna lub w kasie urzędu
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
Ul. Białostocka 5
18-106 Turośń Kościelna
II piętro, pokój nr 25
 
Termin składania dokumentów:
Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem podziału:
  • osobiście lub przez pełnomocnika,
  • listownie,
  • elektronicznie - jeżeli wniosek zostanie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, stosuje się odpowiednio przepisy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony