Zmień kontrast

Wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Zmień rozmiar
Opis procedury
Przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy WNIOSEK kierowany do Wójta Gminy Turośń Kościelna, który powinien zawierać:
 • oznaczenie rodzaju zezwolenia;
 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania;
 • numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej;
 • przedmiot działalności gospodarczej;
 • adres punktu sprzedaży;
 • adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego);
 • podpis przedsiębiorcy (-ców).
 Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (ksero);
 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży i podawania będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
 • decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (ksero).
Efekt załatwienia sprawy:
Wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na okres 4 lat lub wydanie decyzji odmawiającej wydania zezwolenia (z powodu: braku limitu lub niezgodnego z przepisami usytuowania punktu sprzedaży i podawania).
Sprawę prowadzi i informacji udziela:
Urząd Gminy Turośń Kościelna
Referat Organizacyjny
ul. Białostocka 5
18-106 Turośń Kościelna
II Pietro, pokój Nr 28
Tel. 85 715-80-05
Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku
Wniosek można złożyć:
 • listownie - na podany wyżej adres
 • osobiście ( Sekretariat Urzędu Gminy w Turośni Kościelnej)
Termin składania dokumentów
Przedsiębiorca starający się po raz pierwszy o zezwolenie, składa wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w terminie 3-4 tygodni przed planowanym terminem rozpoczęcia sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Czas załatwiania:
30 dni*
*Przedsiębiorca, który prowadzi sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w danym punkcie, powinien złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w terminie 4 tygodni przed upływem terminu ważności posiadanych aktualnie zezwoleń.
Opłaty:
Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie sprzedaży alkoholu w danym punkcie, za rok kalendarzowy wynosi:
 • PIWO: 525 PLN
 • WINO: 525 PLN
 • WÓDKA: 2100 PLN
Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż i podawanie  alkoholu w roku poprzednim.
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia pisemnego OŚWIADCZENIA o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
 • 37 500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 • 37 500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 • 77 000 zł. dla napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych należy uiścić na konto:
Bank Spółdzielczy Juchnowiec Górny
Oddział w Turośni Kościelnej
17 8074 0003 0130 0202 2000 0010
Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych stronie przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Turośń Kościelna. 
Akty prawne dotyczące sprawy:
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.(Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zmianami),
 • Uchwała Nr VI/42/03 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 • Uchwała Nr IV/30/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 24 lutego 20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, oraz liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
Uchwałą Nr VI/42/03 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych