Zmień kontrast

Kolejne konsultacje dotyczące budowy drogi wojewódzkiej nr 678

W dniu 22.11.2012r. o godzinie 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Juchnowcu Kościelnym odbędą się kolejne kosultacje społeczne w sprawie budowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 678.

Poniżej zamieszczamy projekt budowy i przebudowy w/w drogi.

Załączniki:
Pobierz plik (04_plsyt_611 Arkusz_1.pdf)Rysunek 1[ ]
Pobierz plik (04_plsyt_611 Arkusz_2.pdf)Rysunek 2[ ]
Pobierz plik (04_plsyt_611 Arkusz_3.pdf)Rysunek 3[ ]
Pobierz plik (04_plsyt_611 Arkusz_4.pdf)Rysunek 4[ ]
Pobierz plik (04_plsyt_611 Arkusz_5.pdf)Rysunek 5[ ]
Pobierz plik (04_plsyt_611 Arkusz_6.pdf)Rysunek 6[ ]

11 listopada w Gminie Turośń Kościelna

Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości miało bardzo bogatą i uroczysta oprawę. Na zaproszenie Wójta Grzegorza Jakucia, ze specjalnym programem pieśni patriotycznych przybyli Artyści Scen Wybrzeża: Marta Nanowska - skrzypce, Jacek Szymański - tenor, Dariusz Wójcik - Bas, prof. Andrzej Nanowski – fortepian. Pierwszy koncert odbył się w kościele parafialnym w Turośni Kościelnej we wczesnych godzinach porannych, drugi mogli usłyszeć mieszkańcy Niewodnicy Kościelnej zaraz po mszy św. o 9.20.

             

Gminna centralna uroczystość patriotyczna odbyła się w Niewodnicy Kościelnej przy pomniku ku czci poległych w obronie Ojczyzny w 1918-1920r. Wśród dostojnych gości byli: ks. Proboszcz Andrzej Sadowski z parafii Św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelnej, kombatanci z Podlaskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Radni Gminy Turośń Kościelna na czele z Przewodniczącym Panem Bogdanem Mularczykiem, przedstawiciele Biura Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, dyrektorzy, pracownicy i uczniowie szkół z terenu Gminy Turośń Kościelna, pracownicy Urzędu Gminy, druhny i druhowie z Jednostek OSP z terenu Gminy Turośń Kościelna, mieszkańcy naszej gminy. Wartę honorową przy pomniku pełnili harcerze ze 173 Parafialnej Drużynie harcerskiej z Białegostoku.

           

Wójt Grzegorz Jakuć w przemówieniu zwrócił uwagę na to, że Polska przetrwała czasy zaborów dlatego, że przetrwała pamięć o Ojczyźnie w sercach naszych rodaków: „Trudno to sobie dziś wyobrazić, ale nasze państwo było wymazane z mapy Europy i Świata przez długie 123 lata. Kilka pokoleń naszych przodków uczyło się pod zaborami potajemnie historii państwa polskiego, przekazywało sobie pieśni patriotyczne, zachowywało przez całe lata własną tożsamość narodową. Nie była to sprawa łatwa, żeby nie powiedzieć wręcz niemożliwa, żeby rodzącym się wtedy kolejnym pokoleniom wpajać umiłowanie do Ojczyzny , Ojczyzny którą znali jedynie z opowieści swoich bliskich. A jednak udało się 11 listopada 1918 roku Polska ponownie pojawiła się na mapach Europy i Świata.” Następnie złożone zostały kwiaty pod pomnikiem.

      

                 

Uroczystość zakończyła się programem artystycznym w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Niewodnicy Kościelnej.

     

Dla wszystkich uczestników gminnych obchodów Święta Odzyskania Niepodległości przygotowano na terenie plebanii „poczęstunek Legionisty”, ciepły i bardzo smaczny!!!

         

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie budowy drogi S19

Poniżej zamieszczamy Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie wszczęcia postępowania na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę drogi ekspresowej S19

XVII Sesja Rady Gminy Turośń Kościelna

XVII sesja Rady Gminy Turośń Kościelna odbyła się 26 października 2012 roku.

Radni wysłuchali informacji wójta o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym oraz informacji o stanie realizowanych zadań oświatowych w Gminie Turośń Kościelna za rok szkolny 2011/2012, w tym między innymi o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. Wójt zwrócił uwagę na zmniejszająca się subwencję oświatową , która maleje proporcjonalnie do liczby dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy, jednocześnie wspomniał o zwiększających się kosztach prowadzenia placówek oświatowych..

Na wniosek Pana Wójta Grzegorza Jakucia, radni odłożyli głosowanie nad przyjęciem uchwał: „......w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rozpatrzenia projektu w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a także w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.” Pan Wójt argumentował swoją prośbę
o przesunięcie głosowań tym, iż pracownicy urzędu cały czas szukają najkorzystniejszych rozwiązań dla mieszkańców gminy. Do urzędu gminy docierają również sprzeczne informacje od ekspertów w sprawie interpretacji zapisów w ustawie „śmieciowej’. Dlatego też lepiej jest głosować optymalne propozycje uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, niż zmieniać kolejne przyjęte w pośpiechu rozwiązania. Na razie jest jeszcze dużo pracy do wykonania w komisjach, a dopiero później przyjdzie czas na przyjęcie uchwał.