Zmień kontrast

Obrady XXX sesji Rady Gminy Turośń Kościelna

25 stycznia 2018 r. odbyło się XXX posiedzenie Rady Gminy Turośń Kościelna. Po wysłuchaniu sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym radni jednogłośnie przyjęli sprawozdania z:
1.    realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani za rok 2017. 
2.    z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna za rok 2017.
3.    z działalności komisji stałych Rady Gminy za rok 2017.
 
Ponadto Rada Gminy jednogłośnie podjęła następujące uchwały:
- uchwała Nr XXX/243/2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielonej szkołom niepublicznym, przedszkolom niepublicznym prowadzonym na terenie Gminy Turośń Kościelna przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego,
- uchwała Nr XXX/244/2018 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie gminy Turośń Kościelna,
- uchwała Nr XXX/245/2018 w sprawie nadania nazwy drodze gminnej we wsi Tołcze – ul. Leszczynowa,
- uchwała Nr XXX/246/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym i na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku stanowiącym własność gminy Turośń Kościelna przy ul. Białostockiej 7,
- uchwała Nr XXX/247/2018 zmian w budżecie Gminy na 2018 rok,
- uchwała Nr XXX/248/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 2029,
- uchwała Nr XXX/249/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych (w wysokości 1.000.000 zł na dofinansowanie 50% wartości zadania inwestycyjnego p.n. ”Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1543B w m. Niewodnica Kościelna na odcinku od cmentarza w kierunku granicy z gminą Choroszcz – I etap”)
 
Treść wszystkich uchwał zamieszczona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Turośń Kościelna.
XXX sesja 2018
 
XXX sesja 2018 5
 
XXX sesja 2018 7
 
XXX sesja 2018 6
 
XXX sesja 2018 4
 
XXX sesja 2018 2

STAWIAMY NA EKOKREATYWNOŚĆ

Ptaki w Chodorach nie powinny być już głodne.

Tym razem świetlica w Chodorach była miejscem, w którym dzieci chętnie spędziły czas na edukacji, zabawie i zdrowym odpoczynku całkowicie wolnym od monitorów. Zaopatrzeni w deski, gwoździe, młotki i farby 20 stycznia rozpoczęliśmy kolejny dzień projektowy.
 
IMG 0950 Rozdzielczość Pulpitu
IMG 0951 Rozdzielczość Pulpitu
IMG 0952 Rozdzielczość Pulpitu
IMG 0953 Rozdzielczość Pulpitu
IMG 0954 Rozdzielczość Pulpitu
IMG 0955 Rozdzielczość Pulpitu
IMG 0956 Rozdzielczość Pulpitu
IMG 0957 Rozdzielczość Pulpitu
IMG 0958 Rozdzielczość Pulpitu