Zmień kontrast

XXXIV Sesja Rady Gminy

Jednogłośne absolutorium dla Pana Grzegorza Jakucia Wójta Gminy  Turośń Kościelna

Rada Gminy w dniu 27 kwietnia 2018 roku po zapoznaniu się z przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017, sprawozdaniem finansowym gminy, informacją o stanie mienia komunalnego, pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu gminy udzieliła Panu Grzegorzowi Jakuciowi – Wójtowi Gminy jednogłośnie absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli rady gminy nad działalnością wójta. Po zakończeniu roku budżetowego, rada gminy ocenia pracę organu wykonawczego – wójta- w zakresie działalności finansowej gminy. Udzielone absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działań finansowych oraz akceptację dla podejmowanych przez Wójta Gminy zadań.

Tuż po głosowaniu Wójt przyjął gratulacje od członków Rady, a sam w kilku słowach podziękował Radnym za zaufanie i zaznaczył, że jednomyślność w głosowaniu odbiera jako potwierdzenie że działania wójta idą w kierunku oczekiwań radnych i mieszkańców gminy oraz zadeklarował  dalsze efektywne działania na rzecz gminy i ciągłe starania o  pozyskiwanie jak najwięcej środków zewnętrznych.

Pozostała tematyka obrad sesji to:
1)    zmiana „Studium i uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turośń Kościelna”.

 Celem zmiany studium było uaktualnienie przebiegu obwodnicy południowej miasta Białegostoku, w związku ze zmianą lokalizacji korytarza drogi ekspresowej S19 oraz wprowadzenie udokumentowanych złóż kopalin.
Potrzeba dokonania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turoń Kościelna” wynikła z konieczności zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesiany, Niewodnica Kościelna, Markowszczyzna, Tołcze, Trypucie w gminie Turośń Kościelna uchwalonego uchwałą
Nr XXII/160/05 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 7 lipca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podl.
Nr 187, poz. 2146), w którym wprowadzono zakaz wszelkiej zabudowy na terenach dotychczasowej rezerwy pod przebieg drogi ekspresowej S19.
Szczegółowe zmiany wprowadzone  do „Studium” przedstawiła Pani   Elżbieta Zalewska – główna projektantka opracowania zmian. Wystąpieniu towarzyszyła prezentacja multimedialna.

2) przyjęcie sprawozdań z :

- realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w 2017 r.,
- działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej,
- działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej;

3) podjęcie uchwał w sprawie:

- przyjęcia „Programu wspierania rodziny w Gminie Turośń Kościelna na lata 2018-2020”,
-przyjęcia Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2018 – 2025,
-przedłużenia umowy najmu dotychczasowemu najemcy nieruchomości nr… w Trypuciach,
- nadania nazwy drodze prywatnej w Niewodnicy Koryckiej – ulica Wspólna
- wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika w formie kamiennego  obelisku przy Szkole Podstawowej w Turośni Dolnej

Treść wszystkich uchwał opublikowana jest na stronie BIP Turośń Kościelna.
Zgłoszone interpelacje dotyczyły w większości naprawy dróg i poprawy bezpieczeństwa na drogach .
 
IMG 1728 Rozdzielczość Pulpitu
IMG 1732 Rozdzielczość Pulpitu
IMG 1746 Rozdzielczość Pulpitu
IMG 1755 Rozdzielczość Pulpitu
IMG 1756 Rozdzielczość Pulpitu
IMG 1758 Rozdzielczość Pulpitu
IMG 1760 Rozdzielczość Pulpitu
IMG 1780 Rozdzielczość Pulpitu
IMG 1789 Rozdzielczość Pulpitu
IMG 1792 Rozdzielczość Pulpitu

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego "Ptaki w obiektywie uczestników warsztatów ekologicznych"

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego to trudne zadanie. Dlatego do oceny zdjęć  zaprosiliśmy specjalistów, fotografów, pasjonatów - członków klubu fotograficznego Pryzmat.org. z Domu Kultury w Czarnej Białostockiej. W trakcie oceny jury zwracało szczególną uwagę na oryginalne ujęcia oraz zgodność tematu zdjęcia z regulaminem konkursu.
 
Zadaniem dzieci i młodzieży było wykonanie zdjęć prezentujących ciekawe, intrygujące i niezwykłe spotkania z ptakami w okresie zimowym, obecnymi w otoczeniu domostw uczestników i korzystającymi z dokarmiania w karmnikach powstałych w trakcie warsztatów.
 
Konkurs fotograficzny był skierowany do uczestników projektu "Stawiamy na ekokreatywność" realizowanego przez Gminę Turośń Kościelna, finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
 
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 19 maja br. w świetlicy w Chodorach w godz. 11:00 - 13:00 podczas spotkania podsumowującego projekt. Serdecznie zapraszamy!
 
Poniżej fotorelacja z obrad jury.
 
IMG 1583
 
IMG 1582
 
IMG 1581