Zmień kontrast

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych TROPEM WILCZYM

Wójt Gminy Piątnica Krzysztof Ryszard Kozicki zaprasza na Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych TROPEM WILCZYM, który odbędzie się 26.02.2017r. na Forcie III w Piątnicy. Zapisy na Bieg będą prowadzone w dniu biegu od godziny 10:30 w polowym biurze przed wjazdem na Strzelnicę. Bieg rusza tradycyjnie o godzinie 12:00. Dystans to 1963 metry(odwołanie do roku w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek). Trasa przebiegać będzie malowniczo położonymi ścieżkami na Forcie III, gdzie znajdują się zabytkowe obiekty forteczne. Przewidziane będą dodatkowe atrakcje zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowy upominek. Po piegu odbędzie się wspólne ognisko z grochówką żołnierską.  
 

XXI Sesja Rady Gminy Turośń Kościelna

           Obrady XXI Sesji Rady Gminy Turośń Kościelna odbyły się 16 lutego 2017 r.
W posiedzeniu uczestniczyli dyrektorzy szkół gminnych. Po wysłuchaniu sprawozdania Wójta Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym Rada Gminy rozpatrzyła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku 2016 na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez naszą Gminę.

Zgodnie z w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela wartości średniego wynagrodzenia wynoszą :
1) nauczyciel stażysta - 2717,59 zł ;
2) nauczyciela kontraktowego - 3 016,52 zł;
3) nauczyciela mianowanego - 3 913,33 zł ;
4) nauczyciela dyplomowanego - 5 000,37 zł.
 
Średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego musi być osiągnięte na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego, a nie przez każdego nauczyciela zatrudnionego w szkole prowadzonej przez tę jednostkę. Przedstawione przez Wójta Gminy sprawozdanie obrazuje, że średnie wynagrodzenie nauczycieli w naszych szkołach jest wyższe niż wynagrodzenie średnie przewidziane w Karcie Nauczyciela. Nie zachodzi więc potrzeba wypłacania dodatku uzupełniającego nauczycielom.

Rada Gminy podjęła następujące  uchwały :
- dotyczące realizacji  zadań z zakresu oświaty :
Nr XXI/164/2017 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017,
Nr XXI//165/2017 w sprawie projektu  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
- dotyczące zadań z zakresu pomocy społecznej:
Nr XXI/166/2017  w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/119/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze (zwiększono wysokość kwoty z obecnie obowiązującej 13,24 zł do kwoty 20 zł za 1 godzinę usługi opiekuńczej,
Nr XXI/167/2017 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – zmianę wprowadzono w związku  z wejściem w życie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r.  o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
- dotyczące nazewnictwa dróg gminnych
Nr XXI/168/2017 w sprawie nadania nazwy drogom gminnym we wsi Turośń Kościelna,
Nr XXI/169/2017 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we  wsi Turośń Kościelna,
Nr XXI/170/2017 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Zalesiany,
Nr XXI/171/2017 zmieniająca uchwałę Nr IX/67/2015 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Niecki,
Uchwałą Nr XXI/172/2017 Rada Gminy wprowadziła zmianę w Programie Rozwoju Lokalnego Gminy na lata 2016-2020 dodając w Planie inwestycyjnym Gminy nowe zadanie: „Budowa studni w Baciutach” – czas realizacji 2017 – 2018, szacunkowy koszt inwestycji: 105.000 zł, źródło finansowanie: budżet gminy + PROW.
Uchwałą Nr XXI/173/2017 określone zostały wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Turośń Kościelna.
Uchwałą Nr XXI/174/2017 Rada Gminy nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2018 r. środków stanowiących fundusz sołecki.
Uchwałą Nr XXI/175/2017 powołano radnego Pana Jarosława Bartnowskiego w  skład Komisji  Oświaty i Kultury.

W punkcie „wolne wnioski” Pan Wójt przedstawił  wniosek Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego o udzielenie pomocy finansowej na renowację polskich miejsc pamięci na Białorusi tj. renowację Kolumny ku czci Konstytucji 3 Maja 1791 r. znajdującą się w miejscowości Leonpol (Rejon Miorski, Obwód Witebski). Radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali propozycję Pana Wójta o wsparcie inicjatywy kwotą do 2.000 zł. Projekt uchwały zostanie przedłożony na najbliższą Sesję Rady Gminy.

Treść wszystkich uchwał zamieszczona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Turośń Kościelna.

 
 
 
 
 
 
 
 

Nabór pracowników na stanowisko pracy w Biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi ogłasza konkurs na pracownika na następujące stanowisko pracy:

 

POWIADOMIENIE PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren dotyczące planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej

POWIADOMIENIE PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren dotyczące planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej
Załączniki:
Pobierz plik (POWIADOMIENIE  08.02.2017.pdf)POWIADOMIENIE 08.02.2017.pdf[ ]